Essentia

Privacy Verklaring


In deze privacyverklaring zet Essentia uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. Essentia voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).
 
Verzamelde persoonsgegevens

Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. Essentia verwerkt deze persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen.

Essentia verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:
- Het verlenen en factureren van onze diensten; Verzenden van onze nieuwsbrieven;
- Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie van onze activiteiten;
- Om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijv. de belastingaangifte

Het gaat om één of meerdere van de volgende gegevens:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige gegevens die u actief verstrekt bijv. in correspondentie. 

Minderjarigen
Essentia werkt ook met minderjarige jongeren, en zal binnen het kader van deze werkzaamheden ook gegevens verwerken van deze minderjarigen. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij kunnen de gegevens dan eventueel verwijderen.
 
Nieuwsbrief
Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en aan geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen sturen wij deze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van onze eigen mailingen.
 
Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Essentia, en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie door te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of overdraging van uw gegevens, alsook een bezwaar tegen verwerking van uw gegevens, sturen naar info@essentia.nl


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen, en waar relevant actuele kopieën van het Uittreksel van de Kamer van Koophandel van uw vennootschap. Hierbij verzoeken wij om in deze kopie uw pasfoto en burger servicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van uw privacy.
Essentia zal zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek reageren.
 
Bewaartermijn gegevens en inzage
Essentia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Sommige gegevens bewaren we op basis van de wettelijke bewaartermijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.
U heeft recht tot inzage van de gegevens die wij van u hebben ook nadat onze dienstverlening aan u is beëindigd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging indienen zoals hierboven beschreven.
 
Delen met anderen
Essentia verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Essentia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Essentia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een van ons via info@essentia.nl
 
Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.